ALLMÄNT OM FIVE STAR STÄD I SKÅNE AB PERSONUPPGIFTSPOLICY

Vi bryr oss om din personliga integritet och trygghet. Vi vill genom denna Integritetspolicy visa hur vi ser till att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt. I samband med det nya EU-direktivet GDPR (General Data Protection Regulation) som träder i kraft den 25 maj 2018, så har vi uppdaterat vår personuppgiftspolicy. Därför vill vi att du ska känna till och förstå hur vi använder och skyddar den information som vi samlar in om dig. I denna personuppgiftspolicy redogör vi för vilken information som vi samlar in från dig, varför samlar vi uppgifterna, och hur behandlar vi dina uppgifter.

 

INFORMATION VI SAMLAR IN

Har du själv lämnat dina personuppgifter är det de uppgifter du lämnat till oss som behandlas, dvs. Kontaktuppgifter såsom namn, personnummer/org. nummer, telefonnummer och e-postadress. Boende/lokaluppgifter såsom adress, portkod, nyckel.

 

ÄNDAMÅL MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi använder personuppgifter för att administrera och fullgöra avtal, hjälpa till med RUT-avdragsansökningar, kommunicera med kunden, och genomföra metod- och affärsutveckling.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Five Star Städ i Skåne AB, org.nr 559018-4841. Scheelevägen 17. 223 63 Lund.

 

DINA RÄTTIGHTER ENLIGT (GDPR)

❖ Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 i GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen.

❖ Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 i GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få Personuppgifterna rättade. Med beaktande av ändamålen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

❖ Rätt till radering – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 i GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.

❖ Rätt till begränsning av behandling – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 i GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.

❖ Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 i GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig

❖ Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 i GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna.’

 

GALLRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi gallrar registrerade personuppgifter regelbundet och sparar aldrig uppgifterna längre än nödvändigt. Personuppgifter lagras av oss under den tid dessa behövs för de ändamål som är specificerade ovan. Vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter samt tillser att dessa är aktuella. Vi radera så snart det är möjligt inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter. Personuppgifterna kan också raderas på begäran av dig om du använder dig av dina rättigheter beskrivna ovan.